Trang chủ > Truyền thông > quyết định 12/2021/QĐ-TTg
Tháng Tư 15, 2024
[HỎI – ĐÁP] TẠI SAO CẦN PHẢI ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ ĐỂ SẴN SÀNG ỨNG PHÓ KHI XẢY RA SỰ CỐ TRÀN DẦU?

Sự cố nói chung và sự cố tràn dầu nói riêng có thể xảy ra bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu, không loại trừ bất cứ một trường hợp nào. Chính vì thế, việc đầu tư trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó là một việc làm vô cùng cần thiết và […]

Tháng Tư 15, 2024
[HỎI ĐÁP] CÓ CẦN HUẤN LUYỆN NÂNG CAO KỸ NĂNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU KHÔNG?

Sự cố tràn dầu luôn tiềm tàng những mối nguy nghiêm trọng đến hệ sinh thái và các hoạt động của con người. Do đó để đảm bảo được công tác ngăn ngừa, khắc phục sự cố một cách chủ động cũng như nắm rõ các nguyên tắc hay các yếu tố ảnh hưởng đến […]

Tháng Tư 15, 2024
TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN “TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2021/QĐ-TTG – THUẬN LỢI VÀ VƯỚNG MẮC”

Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu được kí vào ngày 24 tháng 3 năm 2021 (gọi tắt là Quyết định 12) thay cho Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 Ban hành quy chế hoạt động […]

Tháng Tư 15, 2024
[HỎI ĐÁP] TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẢNG CƠ SỞ LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU

Theo Điều 46 Quyết định 12/2021/QĐ-TTg, trách nhiệm của cảng, cơ sở là: Các cảng, cơ sở xây dựng, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả sau khi được ban hành và sẵn sàng tham […]

Tháng Tư 15, 2024
[HỎI ĐÁP] TÀU BAY SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO TRONG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU?

Theo Điều 25 Quyết định 12/2021/QĐ-TTg về phối hợp sử dụng tàu bay tham gia ứng phó sự cố tràn dầu Chỉ huy hiện trường hoặc cơ quan chủ trì ứng phó sự cố tràn dầu báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để điều […]

Tháng Tư 15, 2024
[HỎI ĐÁP] NỘI DUNG KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CẤP TỈNH

  ĐỀ CƯƠNG BỐ CỤC, NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CẤP TỈNH (Kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ) I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: 2. Yêu cầu: II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 1. Đặc điểm địa […]

Tháng Tư 15, 2024
[HỎI ĐÁP] NỘI DUNG KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CẤP HUYỆN

ĐỀ CƯƠNG BỐ CỤC, NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CẤP HUYỆN VÀ CẤP CƠ SỞ (Kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ) I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: 2. Yêu cầu: II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 1. […]

Tháng Tư 15, 2024
[HỎI ĐÁP] AI SẼ LÀ NGƯỜI BỒI THƯỜNG CHI PHÍ THIỆT HẠI KHI SỰ CỐ TRÀN DẦU XẢY RA ?

Với những hậu quả to lớn mà sự cố tràn dầu gây ra thì việc xác định cá nhân hay tổ chức nào có trách nhiệm bồi thường thiệt hại là vô cùng cần thiết. Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm bồi thường sự cố tràn dầu, chi phí ứng phó và các […]

Tháng Tư 15, 2024
[HỎI ĐÁP] KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU LÀ GÌ?

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu là dự kiến các nguy cơ, tình huống sự cố có khả năng xảy ra tràn dầu cùng các phương án ứng phó trong tình huống dự kiến đó, các chương trình huấn luyện, diễn tập để đảm bảo sự sẵn sàng các nguồn lực kịp thời […]