Tin tức môi trường

Trang chủ > Truyền thông > Tin tức môi trường
Tháng Sáu 12, 2021
GIỚI THIỆU KHÓA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN “KIẾN THỨC & KỸ NĂNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU”

1. Mục đích Đào tạo trực tuyến trong lĩnh vực giáo dục là xu hướng tất yếu của sự toàn cầu hoá đang diễn ra hàng ngày, mạnh mẽ và rộng khắp. Là một đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong công tác đào tạo, huấn luyện chuyên môn về ứng phó khẩn cấp, […]

Tháng Sáu 12, 2021
HIỆU QUẢ TỪ SÁNG KIẾN “MÁY BƠM XĂNG DẦU DÃ CHIẾN”

Đến Phân kho 91 (Kho Xăng dầu, Cục Hậu cần Quân khu), chúng tôi được tham quan quy trình vận hành tiếp nhận, cấp phát xăng dầu của cán bộ, nhân viên đơn vị. Điều khiến chúng tôi ấn tượng là phương pháp vận hành cấp phát xăng dầu lần này khác với những lần […]

Tháng Sáu 12, 2021
CÁC BƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM BẠN CẦN BIẾT

Dưới đây là 5 bước về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm: 1. Nắm được các quy định Bạn cần tuân thủ các quy định khi vận chuyển bất cứ hàng hóa nào được phân loại là hàng hóa nguy hiểm. Các quy định bao gồm nhiều điều khoản, bao gồm chi tiết về loại […]

Tháng Sáu 12, 2021
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI)

Hiến pháp năm 2013 (Điều 63) quy định “Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường (ÔNMT), làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại”. Trên cơ sở Hiến pháp năm 2013, nhiều […]

Tháng Sáu 12, 2021
CÓ NHỮNG RÀO CẢN PHÁP LÝ NÀO TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH?

Những vấn đề trọng tâm thu hút sự quan tâm và tranh luận của các chuyên gia về môi trường trong vấn đề bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường chủ yếu về: (1) Thiệt hại do ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp; (2) […]

Tháng Sáu 12, 2021
THỰC TRẠNG THI HÀNH CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO HÀNH VI LÀM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO?

Mặc dù Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) đã quy định rất rõ ràng, cụ thể về các hoạt động BVMT nhưng nhiều doanh nghiệp chỉ nghĩ cách hoạt động, kinh doanh hiệu quả, sinh lợi nhiều mà ít quan tâm đến BVMT, xử lý tốt các chất thải. Điều này dẫn đến việc môi […]

Tháng Sáu 12, 2021
VẤN ĐỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO GÂY Ô NHIẾM MÔI TRƯỜNG

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường, được xác định là một trường hợp cụ thể của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, là hình thức nhằm xác định trách nhiệm dân sự, đối với chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ […]

Tháng Sáu 12, 2021
KHÁI NIỆM VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG GÂY RA

Tình hình vi phạm pháp luật môi trường ở nước ta hiện nay diễn biến phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội và ở hầu hết các địa bàn. Những hoạt động vi phạm pháp luật môi trường không chỉ tác động xấu đến môi sinh, […]

Tháng Sáu 12, 2021
TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ SỨC KHỎE, TÍNH MẠNG, TÀI SẢN VÀ CÁC LỢI ÍCH HỢP PHÁP KHÁC LÀM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản và các lợi ích hợp pháp khác do làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay. 1. Khái quát về trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tài sản, tính mạng và các lợi ích hợp pháp khác […]

Tháng Sáu 12, 2021
KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG CƠ BẢN CẤP QUỐC GIA SỰ CỐ CHÁY NỔ GIÀN KHOAN VÀ ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU, KHÍ

Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp cơ bản cấp quốc gia sự cố cháy nổ giàn khoan, đường ống dẫn dầu, khí được xây dựng đáp ứng các yêu cầu pháp luật hiện hành về an toàn cho công trình dầu khí, áp dụng cho các hoạt động, phương tiện và con người của các […]