Tháng Tám 6, 2021
CÓ NHỮNG RÀO CẢN PHÁP LÝ NÀO TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH?

Những vấn đề trọng tâm thu hút sự quan tâm và tranh luận của các chuyên gia về môi trường trong vấn đề bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường chủ yếu về: (1) Thiệt hại do ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp; (2) […]

Tháng Tám 6, 2021
THỰC TRẠNG THI HÀNH CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO HÀNH VI LÀM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO?

Mặc dù Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) đã quy định rất rõ ràng, cụ thể về các hoạt động BVMT nhưng nhiều doanh nghiệp chỉ nghĩ cách hoạt động, kinh doanh hiệu quả, sinh lợi nhiều mà ít quan tâm đến BVMT, xử lý tốt các chất thải. Điều này dẫn đến việc môi […]

Tháng Tám 6, 2021
VẤN ĐỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO GÂY Ô NHIẾM MÔI TRƯỜNG

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường, được xác định là một trường hợp cụ thể của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, là hình thức nhằm xác định trách nhiệm dân sự, đối với chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ […]

Tháng Tám 6, 2021
KHÁI NIỆM VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG GÂY RA

Tình hình vi phạm pháp luật môi trường ở nước ta hiện nay diễn biến phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội và ở hầu hết các địa bàn. Những hoạt động vi phạm pháp luật môi trường không chỉ tác động xấu đến môi sinh, […]

Tháng Tám 6, 2021
TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ SỨC KHỎE, TÍNH MẠNG, TÀI SẢN VÀ CÁC LỢI ÍCH HỢP PHÁP KHÁC LÀM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản và các lợi ích hợp pháp khác do làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay. 1. Khái quát về trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tài sản, tính mạng và các lợi ích hợp pháp khác […]

Tháng Tám 6, 2021
KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG CƠ BẢN CẤP QUỐC GIA SỰ CỐ CHÁY NỔ GIÀN KHOAN VÀ ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU, KHÍ

Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp cơ bản cấp quốc gia sự cố cháy nổ giàn khoan, đường ống dẫn dầu, khí được xây dựng đáp ứng các yêu cầu pháp luật hiện hành về an toàn cho công trình dầu khí, áp dụng cho các hoạt động, phương tiện và con người của các […]

Tháng Tám 6, 2021
CÁC CÁCH XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP RÁC THẢI Y TẾ BỊ TRÀN RA NGOÀI

Khi xảy ra sự cố rác thải y tế bị tràn ra bên ngoài, nên xử lý như thế nào? Di tản khu vực bị ô nhiễm. Làm sạch mắt và da của nhân viên bị tiếp xúc ngay lập tức. Thông báo cho người phụ trách để phối hợp các hành động cần thiết. […]

Tháng Tám 6, 2021
10 MỐI NGUY LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI LÂY NHIỄM PHỔ BIẾN NHẤT

Máu: bao gồm các sản phẩm của máu được tìm thấy trong các thùng chứa hoặc thậm chí có thể là đã bão hòa. Các sản phẩm từ máu bao gồm huyết tương, huyết thanh, cũng như các thành phần máu bổ sung. Chất thải bệnh lý: là một loại chất thải lây nhiễm khác, được […]

Tháng Tám 6, 2021
CÁC TÌNH HUỐNG SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VÀ CẤP ĐỘ MÔI TRƯỜNG DO CHẤT THẢI Y TẾ GÂY RA

Bộ Y tế ra Quyết định số 4290/QĐ-BYT ngày 13 tháng 10 năm 2020 Về việc ban hành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế, giai đoạn 2021 – 2025. Sau đây là một số tình huống sự cố môi trường và cấp độ sự cố môi […]

Tháng Tám 6, 2021
CHẤT THẢI LÂY NHIỄM TRONG Y TẾ

Theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 Quy định về quản lý chất thải y tế. Chất thải lây nhiễm bao gồm:           a) Chất thải lây nhiễm sắc nhọn là chất thải lây nhiễm có thể gây ra các vết cắt hoặc xuyên thủng […]